H
ết LòngTưởngNhớThượngÐế

Thế giới này sẽ không còn điều ác nếu chúng ta thật sự chỉ biết có Thượng Ðế, nghĩ về Thượng Ðế, nói về Thượng Ðế, và chỉ làm những công việc của Thượng Ðế. Và nếu điều ác có hiện hữu chăng nữa, thì cũng không thành vấn đề. Vấn đề là chúng ta không thường xuyên tưởng nhớ đến Thượng Ðế, ngoại trừ lúc chúng ta đau khổ. Nhưng không sao: ít nhất là chúng ta cũng tưởng nhớ đến Ngài trong cơn hoạn nạn. Nhưng nếu chúng ta khai ngộ, Thượng đế sẽ luôn luôn ngự trị trong ta, nhắc nhở chúng ta về Ngài.

 
 

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Brisbane, Úc Ðại Lợi, ngày 21, tháng 3, 1993
(nguyên văn Anh Ngữ) - băng thâu hình số 337